Zmiany klimatyczne w UE

Cel -  osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050r.W grudniu 2020r zatwierdzono nowy cel, którym jest spadek emisji gazów cieplarnianych netto w UE o przynajmniej 55% w porównaniu z rokiem 1990.  Dodatkowo powstanie europejska naukowa rada konsultacyjna ds. zmiany klimatu oraz zostanie ustalony cel na 2040 r.

Strategia UE w sprawie niedoboru wody do nawadniania upraw polega na wykorzystaniu wody odzyskanej za ścieków komunalnych do nawadniania w rolnictwie i tym samym zwiększa dostępność wody oraz pomoże zapobiegać niedoborom żywności.

limit emitowania CO2 w samochodach od 2030r. Wporównaniu z 2021r. samochody osobowe mają emitować o 37,5% mniej CO2, a samochody dostawcze mająemitowaćo 31%mniej CO2. Natomiast w czerwcu tego samego roku zostały przyjęte limity dla samochodów ciężarowych które zobowiązują do 15% zmniejszenia emisji CO2 do 2025r, a do 2030r. nawet o 30%.

 UE i Szwajcaria połączyły swoje systemy handlu uprawnieniami do emisji. ETS został ustanowiony jako pierwszy i zarazem największy na świecie znaczący rynek dwutlenku węgla. Decyduje on, jak dużo CO2 mogą wyemitować przemysł ciężki i elektrownie. Emisje są rozdzielane między przedsiębiorstwa w postaci uprawnień.

Rozporządzenie o skuteczniejszej ochronie gruntów i lasów oraz o rozsądniejszym zarządzaniu nimi. Wramach tego do ram klimatyczno-energetycznych 2030 włączone zostały również redukcje emisji gazów cieplarnianych z użytkowania gruntów, zmian użytkowania gruntów i leśnictwa (LULUCF).

Produkcja i zużycie energii generują 3/4 emisji gazów cieplarnianych w UE. UE pracuje nad pozbyciem się zasadowości z sektora energetycznego. Państwa członkowskie UE są zobowiązane przedstawiać i regularnie aktualizować krajowe plany energetyczno-klimatyczne. Rada określiła dalsze działania polityczne jako część założeń europejskiego zielonego ładu. Obejmują one mechanizm sprawiedliwej transformacji, strategię „od pola do stołu”, strategię bioróżnorodności i europejską strategię przemysłową.

Iza Jasiak