O Unii Europejskiej

20 lat Polski w UE

Korzyści z obecności Polski w UE mają charakter wielowymiarowy:  W ciągu 20 lat do naszego kraju trafiło 161,6 mld euro netto, /nasza składka do budżetu UE wyniosła 83,7 mld/  Środki te przeznaczono m.in na rozwój transportu, energetyki, przedsiębiorczości, ochrony...
Czytaj dalej

Strefa euro

Aby przystąpić do strefy euro, państwa członkowskie UE muszą spełnić tzw. kryteria konwergencji, te wiążące warunki ekonomiczne i prawne zostały uzgodnione w traktacie z Maastricht w 1992 r. i nazywane są również „kryteriami z Maastricht”. Wszystkie państwa członkowskie UE, z...
Czytaj dalej

Polacy na eksponowanych stanowiskach UE

Ewa Kopacz - jedna z 14 viceprzewodniczących Parlamentu Europejskiego. Janusz Wojciechowski - Europejski Komisarz /jeden z 27/ ds. Rolnictwa i  Rozwoju Wsi. Robert Biedroń - przewodniczący Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia w Parlamencie Europejskim Wojciech Wiewiórski - Europejski...
Czytaj dalej

procedura " żółtej kartki"

Zasada pomocniczości i zasada proporcjonalności normują wykonywanie kompetencji Unii Europejskiej. W dziedzinach, które nie należą do wyłącznych kompetencji UE, zasada pomocniczości wspiera zdolność podejmowania decyzji i działań na szczeblu państw członkowskich oraz stanowi...
Czytaj dalej

Państwa kandydujące do UE

W grudniu 2023 r. przywódcy UE ogłosili, że Unia rozpocznie rozmowy akcesyjne z Ukrainą i Mołdawią oraz uznali Gruzję za kraj kandydujący. Pozostałe kraje kandydujące to: Albania, Bośnia i Hercegowina, Macednia Północna, Serbia i Turcja(negocjacje zamrożone w 2018 r, ze względu na praworządność i...
Czytaj dalej

Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej

Co sześć miesięcy kolejne państwo członkowskie UE przejmuje rotacyjną prezydencję w Radzie. Przewodniczy wtedy posiedzeniom tej instytucji na wszystkich szczeblach i dba o ciągłość prac UE. Prezydencja reprezentuje Radę w kontaktach z innymi instytucjami UE, zwłaszcza z Komisją i Parlamentem...
Czytaj dalej

Mechanizm praworządności

W 2019 r. Komisja Europejska uruchomiła mechanizm praworządności, obejmujący cykl przeglądu praworządności, który opiera się na corocznych sprawozdaniach na temat praworządności, monitorujących sytuację w państwach członkowskich, Przedmiotem analizy jest wymiar sprawiedliwości, (a w...
Czytaj dalej

Obywatelstwo Unii Europejskiej

Obywatelstwo jest zapisane w artykule 9 Traktatu o Unii Europejskiej z 1992 r. zgodnie z którym obywatelem Unii jest każda osoba mająca obywatelstwo Państwa członkowskiego.   Obywatelstwo ma charakter: Personalny (łączy Unię i każdą osobę fizyczną,...
Czytaj dalej

Odblokowanie środków unijnych dla Polski.

W czwartek 29.02.2024 br. Komisja Europejska wydała pozytywną ocenę pierwszego wniosku Polski o płatności z Funduszu Odbudowy. Oznacza to, że w pierwszej transzy w ramach KPO Polsce wypłacone zostanie 6,3 mld euro (ok. 28,8 mld złotych). Środki mają trafić do Polski...
Czytaj dalej