Trybunał Sprawiedliwości

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zapewnia jednolitą wykładnię prawa UE aby zapewnić jego stosowanie w taki sam sposób we wszystkich krajach UE oraz jego przestrzeganie przez kraje i instytucje UE.  Rozstrzyga też spory prawne między rządami krajów Unii a jej instytucjami. W określonych sytuacjach Trybunał może również rozpatrywać sprawy wnoszone przez osoby fizyczne, przedsiębiorstwa lub organizacje, które uważają, że ich prawa zostały naruszone przez instytucje UE.