JAKIE KOMPETENCJE MA UE

 

 
 
 
 
 
 

KOMPETENCJE WYŁĄCZNE UE 

 
 
 
 
 

KOMPETENCJE DZIELONE POMIĘDZY PAŃSTWA UE A PAŃSTWA CZŁNKOWSKIE 

 
 
 
 
 

unia celna 

 
 
 
 

rynek wewnętrzny 

 
 
 
 
 

ustanawianie reguł konkurencji niezbędnych do funkcjonowania rynku wewnętrznego 

 
 
 
 

polityka społeczna 

 
 
 
 
 

zachowanie morskich zasobów biologicznych w ramach wspólnej polityki rybołówstwa 

 
 
 
 

spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna; 

 

 
 
 
 
 

wspólna polityka handlowa. 

 
 
 
 

transport 

 
 
 
 
 

polityka pieniężna dla krajów strefy euro 

 
 
 
 

sieci transeuropejskie 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

współpraca na rzecz rozwoju i pomoc humanitarna 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

wspólne problemy bezpieczeństwa w zakresie zdrowia publicznego