Fundusze europejskie w Polsce

W budżecie na lata 2014-2020 Unia Europejska przeznaczyła dla naszego kraju 82,5 mld euro. Polska otrzymała najwięcej środków pomocy unijnej. Najważniejszym celem programów unijnych jest poprawa poziomu życia mieszkańców dzięki wzrostowi gospodarczemu i wzrostowi zatrudnienia. Największe kwoty Polska zainwestuje :w infrastrukturę transportową (drogową i kolejową),  innowacyjność i  wsparcie przedsiębiorców. Nadal finansowane będą inwestycje w ochronę środowiska i energetykę, a także projekty z dziedziny kultury, edukacji, zatrudnienia czy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Miasta wojewódzkie wraz z okalającymi je gminami otrzymają duże wsparcie na realizację wspólnych przedsięwzięć w zakresie dostępności komunikacyjnej. Ponadto fundusze sfinansują projekty związane z kompleksową rewitalizacją, ekologicznym transportem miejskim, gospodarką niskoemisyjną.

.