Działania PE w pierwszym półroczu 2016r.

        Miesiąc

  Przyjęte dyrektywy, rezolucje

Zapowiadane działania

styczeń

Posłowie wezwali społeczność międzynarodową do pilnych działań zapobiegających systematycznym masowym morderstwom popełnianym na mniejszościach religijnych przez tak zwane Państwo Islamskie w Iraku i Syrii (ISIS lub Daesh)

Niektórzy posłowie wezwali do przyjęcia zasady zerowej tolerancji wobec rasizmu i ataków na imigrantów, ale też podkreślili konieczność przestrzegania przez przybyszów kultury i prawa państw, które udzieliły im schronienia.

luty

Parlament przyjął nowelizację przepisów dotyczących działania Sieci Europejskich Ofert Pracy (EURES). Celem jest przeciwdziałanie bezrobociu poprzez lepsze dopasowanie podaży i popytu na rynku pracy UE. Nowe przepisy, już wcześniej uzgodnione przez Parlament i Radę, lepiej niż dotychczas uwzględniają potrzeby ludzi młodych i specyfikę regionów transgranicznych.

Parlament Europejski położył nacisk na udostępnianie informacji dotyczących rejestracji psów i kotów na terenie UE, w celu opanowania nielegalnego handlu zwierzętami domowymi, które często, w wyniku błędów w hodowli, stwarzają zagrożenie epidemiologiczne. Przemyt zwierząt, staje się domeną przestępczości zorganizowanej i jest obecnie, trzecim, po przemycie narkotyków i broni, najbardziej dochodowym typem działalności, podkreślili posłowie.

marzec

Porozumienie zawarte pomiędzy instytucjami UE: Parlamentem, Radą i Komisją Europejską, w sprawie lepszego planowania, wyższej jakości i przejrzystości procesu tworzenia prawa, zostało zatwierdzone przez posłów podczas głosowania. Porozumienie wprowadza bardziej demokratyczne, długoterminowe planowanie, nową bazę danych planowanych aktów prawnych UE oraz obowiązek udzielania większej ilości informacji prasie oraz opinii publicznej, na temat negocjacji pomiędzy instytucjami UE

Przywrócenie kontroli na wewnętrznych granicach obszary Schengen to zagrożenie dla jednego z największych i najlepiej widocznych osiągnieć integracji europejskiej - to opinia większości o posłów, którzy zabrali głos podczas debaty plenarnej z Radą i Komisją. Byli zgodni, że właściwe zabezpieczenie granic zewnętrznych UE jest niezbędne, by przywrócić normalne funkcjonowanie systemu Schengen.

 

kwiecień

posłowie przyjęli przepisy wzmacniające uprawnienia antyterrorystyczne Europolu. W PE odbyła się również debata poświęcona reformie polityki azylowej. Solidarność między państwami członkowskimi zapewni skuteczność zmian w systemie dublińskim - uważają posłowie. Ponadto posłowie dyskutowali o propozycji liberalizacji ruchu wizowego Turcji z UE

od 2018 roku w życie ma wejść rozporządzenie, w myśl którego wszystkie dzieci poniżej 16 roku życia będą musiały posiadać przyzwolenie rodziców na korzystanie z mediów społecznościowych. Unia Europejska nie precyzuje jednak sposobów, w jakich kontrola ma się odbywać.

maj

PE przyjął rezolucję w której wezwał Rosję do opuszczenia Krymu oraz natychmiastowego zalegalizowania działalności Medżlisu - wybieralnej instytucji reprezentującej interesy Tatarów krymskich Samą delegalizację Medżlisu Parlament uznał za część "systematycznych i planowych prześladowań krymskich Tatarów" oraz "próbę wypędzenia ich z Krymu, który jest ich

 

czerwiec

W rezolucji w sprawie nowego sojuszu na rzecz bezpieczeństwa żywnościowego i żywienia Parlament Europejski wezwał do położenia szczególnego nacisku na zrównoważenie projektów. W rezolucji wskazano także na ograniczenie użycia szkodliwych pestycydów, zabezpieczenie roli małych rodzinnych gospodarstw i praw kobiet.

Parlament poparł propozycję Komisji Europejskiej dotyczącą walki z unikaniem opodatkowania.  Posłowie chcieliby jednak wprowadzenia rygorystycznych limitów dla ulg podatkowych oraz przepisów o dochodach uzyskanych zagranicą. Wezwali oni też do większej przejrzystości funduszy powierniczych i fundacji, wspólnych zasad redukcji opodatkowania zysków patentowych uzyskanych dzięki własności intelektualnej oraz stworzenia czarnej listy UE dla rajów podatkowych.

                                                                                 zebrał Daniel Wendelberger