2. GOSPODARKI PAŃSTW EUROPEJSKICH POD OKIEM KOMISJI EUROPEJSKIEJ

Komisja Europejska opublikowała właśnie roczną analizę wyzwań gospodarczych i społecznych w państwach członkowskich UE... Tzw. sprawozdania krajowe. W ramach europejskiego semestru stanowią one narzędzie koordynacji polityki gospodarczej.

W analizie polskiej gospodarki zalecono położenie nacisku w 2016 r. na trzy główne filary polityki gospodarczej i społecznej UE: ożywienie inwestycji, realizację reform strukturalnych służących modernizacji gospodarek państw członkowskich oraz odpowiedzialną politykę budżetową.  W marcu odbędzie spotkania dwustronne poświęcone omówieniu sprawozdań krajowych. Komisarze złożą też wizyty w państwach członkowskich, aby spotkać się z przedstawicielami rządów, parlamentów narodowych, partnerów społecznych i innych podmiotów.

Pełna wersja sprawozdania nt. polskiej gospodarki - https://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2016/cr2016_poland_pl.pdf