Pieniądze w Unii Europejskiej.

    Budżet Unii Europejskiej jest finansowany ze źródeł obejmujących określony procent dochodu narodowego brutto każdego państwa członkowskiego. Wydatki z budżetu wykorzystuje się na tak różnorodne działania, jak poprawa poziomu życia w uboższych regionach oraz zapewnienie bezpieczeństwa żywności. Euro jest wspólną walutą większości państw UE - ułatwia ona funkcjonowanie pomiędzy państwami, daje ściślejszą integrację rynków finansowych, zapewnia większą przejrzystość cen, redukuje ryzyko kursowe oraz związane z nim koszta transakcyjne. 
    Unia Europejska jest finansowana nie tylko ze składek państw członkowskich, lecz także z ceł przywozowych towarów pochodzących z krajów poza Unią, a także z określonej części z podatku VAT pobieranego przez każde państwo członkowskie. Z budżetu UE finansuje się szeroki zakres działań, począwszy od rozwoju wsi i ochrony środowiska, a skończywszy na ochronie granic zewnętrznych i propagowaniu praw człowieka. Ustalanie wielkości budżetu i sposobu jego rozdzielania należy do Komisji, Rady i Parlamentu. Za rzeczywiste wykorzystanie budżetu odpowiadają natomiast Komisja i państwa członkowskie UE. 
    W odpowiedzi na kryzys gospodarczy, który w 2008 r. objął cały świat, władze państw członkowskich, Europejski Bank Centralny i Komisja podjęły w ścisłej współpracy wiele działań, których celem jest: pobudzenie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, chronienie oszczędności obywateli, zapewnienie przedsiębiorstwom i gospodarstwom domowym dostępu do przystępnych pożyczek, zagwarantowanie stabilności finansowej oraz ustanowienie lepszego systemu zarządzania.

Zuzanna Surowiec